MỀM MỊN NHƯ BƠ, CO GIÃN NHƯ LYCRA

MỀM MỊN NHƯ BƠ, CO GIÃN NHƯ LYCRA

AVCO-FINISH DREAM - siêu co giãn với cảm giác tay nổi trội

MỀM MỊN NHƯ BƠ, CO GIÃN NHƯ LYCRA

  • Làm tăng độ mềm mại
  • Cảm giác tay siêu đàn hồi
  • Tạo chất lượng cao cấp cho vải
  • Cảm giác tay nổi trội
  • Cho hoàn tất đầy tay
  • ...