KHÔNG BỌT CHO QUÁ TRÌNH XỬ LÝ ƯỚT

KHÔNG BỌT CHO QUÁ TRÌNH XỬ LÝ ƯỚT

AVCO-ANTIFOAM NS 100

Đặc tính sản phẩm & tính chất

  • Chất chống bọt non- silicone.
  • Không dễ cháy.
  • Ổn định ở giải pH 2-11.
  • Ổn định cao với chất điện ly dùng trong các qui trình nhuộm.
  • ...