IN PHÂN TÁN

IN PHÂN TÁN

Hệ sản phẩm AVCO cho in vải Polyester

ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG IN AVCO

  • Dễ chuẩn bị, chướng in trương nở nhanh và ít nhạy cảm với chất điện ly, lượng sử dụng ít hơn
  • Cho hiệu suất lên màu cao
  • Tăng cường sự gắn màu của thuốc nhuộm
  • Dễ giặt
  • ...