Sơn Phủ và Keo Dính

Sơn Phủ và Keo Dính

Sơn Phủ và Keo Dính

Sản phẩm polymer cho keo dán và coating

Giải AVFLUID C: Inverse Emuslion Polymers (LDP) như là bộ biến đổi lưu biến trong các ứng dụng Keo & Coating

Dễ  sử dụng:

  • Bổ sung ở bất kỳ giai đoạn nào của công thức, bao gồm cả lần bổ sung sau
  • Một hoặc nhiều bổ sung trong quá trình

 

Linh hoạt trong sử dụng:

  • Hiệu quả trong giải pH rộng (ngăn bất kỳ các tác động xấu nào do biến đổi pH)
  • Có thể bổ sung LDP sau khi cần điều chỉnh độ nhớt cuối cùng
  • Độ ổn định tuyệt vời với muối, nhiệt độ…

 

Quá trình xử lý nhanh hơn:

  • Tăng độ nhớt nhanh chóng trong quá trình khuấy trộn trong nước
  • Không trung hòa / Không cần thời gian để phát triển độ nhớt

 

Tiết kiệm chi phí:

  • Sản phẩm nồng độ cao (lên đến 60%): tiết kiệm trong lưu trữ và vận chuyển

Chất làm đặc hiệu quả về chi phí (so với ASE, HASE, chất dẫn xuất cellulose, ..)

 

Sản phẩm:

AVFLUID C-311

AVFLUID C-312

AVFLUID C-313

AVFLUID C-314

AVFLUID C-315