IN PHÁ MÀU

IN PHÁ MÀU

AVCO-CHARGE RED NA - AVCO-CHARGE RED ZN

IN DISCHARGE (PHÁ MÀU) LÀ GÌ ?

  • Trong kiểu in discharge, vải đầu tiên phải được nhuộm với thuốc nhuộm có thể bị phá hủy bởi các chất phá màu (discharging agent) được chọn. Hồ in discharge được in trên vải đã nhuộm màu và, thường trong quá trình hấp hơi sau đó: thuốc nhuộm trong vùng mẫu in sẽ bị phá màu.
  • Nguyên lý chính của in discharge là sự phân hủy nhóm màu của thuốc nhuộm. Qui trình bao gồm việc nhuộm vải với thuốc nhuộm hoặc bộ màu phối có thể discharge (dischargeble dyes) và sau đó in vải này với hồ̀ in chứa chất phá màu để phá hủy màu trên vùng được thiết kế.
  • ...